Tsukiji fish market, Tokyo

For sale in Tsukiji fish market, Tokyo - 2013

Tsukiji fish market, Tokyo
Tsukiji fish market, Tokyo

For sale in Tsukiji fish market, Tokyo - 2013